Sample image

Sample image

Sample image

Sample image

Sample image

AKDF ve Türkiye Afet Gerçeği

Doğası, tarihsel ve kültürel çeşitliliği ile  benzersiz bir zenginliğe sahip olan ülkemizin jeolojik oluşumları dikkate alındığında aynı derecede şanslı olmadığı bir nokta var: Deprem...

Türkiye, bir deprem ülkesi. Topraklarının neredeyse tamamı deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemiz, tarihin hemen her döneminde çeşitli deprem felaketleri yaşamış, kayıplara uğramıştır. Haziran 1998’de meydana gelen ve pek çok yurttaşımızı yitirdiğimiz Adana-Ceyhan depremi, 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999’da Marmara bölgesinde meydana gelen büyük felaket bunun en yakın örneğidir.

Bilindiği gibi ülkemizde afet durumunda yardıma hazır gönüllüler bulunmaktadır. Bunun örneklerini Marmara depreminde ve diğer depremlerde gördük. Gönüllülük esasına dayalı sivil toplum kuruluşları bu çalışmalarını dernek çatısı altında hızlı bir şekilde devam etmektedir. Aynı zamanda bu kuruluşlar bulundukları bölge insanlarına afet durumunda ilk yapmaları gereken yardım ve çalışmalar hakkında da bilgiler vermekte, bölgelerinde ki resmi ve özel kurum ve kuruluşla protokol antlaşmaları yaparak afet durumunda birlikte hareket etme planlarını da oluşturmaktadır.

Yerel bölgelerde duyarlı, gönüllü girişimleri zamanla kendisini ulusal düzeyde birlikte hareket etme ve federatifleşme ihtiyacına dönüşmüştür. Federasyon kuruluncaya kadar Gönüllü Arama Kurtarma Derneklerinin Ortak Çalışma Grubu (OÇG) bu süreç içinde oluşmuştur. Derneklerin yeni kurulmuş olmaları, ekonomik sorunların olması, kurumsal yapı ve eğitimleri tamamlama çabaları ve doğal olarak da kendi bölgelerine yönelik çalışmaların yoğunluğu, ulusal birlikteliğe yönelik OÇG'nin kimliğinin oluşmasını yavaşlatmıştır. Fakat aynı zamanda derneklerin yaşamış olduğu sorunların benzer olması, OÇG'nin alt yapısı altında, daha hızlı çözülebileceği bilincinin de doğmasına neden olmaya başlamıştır.

OÇG ve AKDF

Yalova'da 07.05.2000 tarihinde Türkiye'nin değişik şehirlerinde kurulmuş dokuz arama ve kurtarma derneğini, istifa eden AKUT kurucu üyelerinden Atilla ULAŞ, ulusal kapsamlı gönüllü ortaklık için bir araya getirdi.

Toplantının amacı arama kurtarma derneklerinin bir platform altında toplanmasıydı. Fakat toplantının sonlarına doğru arama kurtarma dernekleri federasyonu kurma kararı alındı ve bugüne kadar OÇG – AKDF sürecinde yapılmış olan dernek temsilcileri toplantısının ilk adımı atılmış oldu.

Federasyon için çalışma grubu oluşturuldu. İlk toplantıdan sonra ilerleyen diğer toplantılarda birlikteliğin adı federasyon oluncaya kadar Ortak Çalışma Grubu (OÇG) olarak kabul edildi, dernekler arasında 12 maddeden oluşan protokol antlaşması yapıldı.

OÇG'nin amacı şu şekilde belirlendi; ülkemizde olacak afet durumunda gönüllülerin ortak ve standart bir koordinasyon içinde çalışması için acil eylem planının oluşturulması, eğitim standardının kurulması, arama ve kurtarma eğitim alanları kurulması ve etik değerlerin oluşturularak düşünsel yapıda birliktelik sağlanması ile beraber federatif yapının kurulması.

 

İlk toplantıdan itibaren 7.05.2000 - 9.02.2002 tarihleri arasında OÇG adı altında 18 toplantı gerçekleştirildi.

On Sekizinci Toplantıda, (Yalova) Koordinasyon Yürütme Kurulu oluşturuldu. OÇG Kurumsal yapısı oluşturuldu. Federasyon oluşumu için görev dağılımı yapıldı. Dernekler arası ve dernek üyeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için kamp düzenlenmesine, Yürütme Kurulu'nun da dernek üyelerine bilgilendirme brifingleri vermesi kararı alındı.

On Dokuzuncu toplantıda, (Yalova) Federasyon kurulmasının yolu açıldı.

- Kamu yararına dernek olma zorunluluğu kaldırıldı.

- Aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren 5 dernek federasyon kurabilecek durumdaydı.

- Dernekler olağan üstü genel kurullarını yaptı ve genel kurullarında; arama kurtarma konusunda faaliyet gösterecek federasyona kurucu üye olarak katılma kararı (alınır ise) tüzüğünün onaylanması, kabulü gerçekleştirildi.

- Yönetim kuruluna yetki verilmesine, kuruluş döneminde, ilk genel kurula kadar derneklerimizi temsil etmek üzere 2 üyenin seçilmesine ve ismen belirlenmesine, konuyla ilgili genel kurul kararı alınmasına karar verildi. 

 

Federasyonun Adı : ARAMA KURTARMA DERNEKLERİ FEDERASYONU

Kısa Adı: AKDF olarak benimsenmiştir.

Resmi işlemlerin tamamlanması ile 16.06.2002 tarihinde ARAMA KURTARMA DERNEKLERİ FEDERASYONU kurulmuştur.

                 

             Ayvalık Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği - Balıkesir        Edirne Arama ve Kurtarma Derneği - Edirne      Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlkyardım Derneği - Balıkesir      K77 Yalova Arama ve Kurtarma Derneği - Yalova      K9 Operasyonel Arama ve Eğitim Derneği - Adana      Türkcan Kurtarma Cemiyeti - İstanbul      Umut Arama Kurtarma Yardım ve Eğitim Derneği - Aydın